KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024

När: Onsdagen den 22/5 2024

Plats: Torvsätravägen 12, Hyresgästföreningens lokal

Tid:19:00 – 21:00 – kaffe och kaka serveras från 18:30

Observera – En medlem per hushåll då antal platser är begränsade.

DAGORDNING

 • Stämmans öppnande
 • Upprättande av medlemsförteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
 • Val av ordförande för stämman
 • Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 • Fastställande av dagordningen
 • Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt vara rösträknare
 • Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 • Föredragande av årsredovisningen
 • Föredragande av revisionsberättelsen
 • Beslut om fastställande av resultatberättelsen och balansräkningen
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 • Beslut om arvode
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Motioner - Inga motioner inkomna
 • Stämmans avslutande
 • Övriga frågor

Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på föreningens hemsida senast två veckor innan årsstämman. www.brfsatratorg.se

Välkomna!

Med vänlig hälsing // Styrelsen